АМБ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРЕТАТА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА: КАЧЕСТВЕНО ЕВРОПЕЙСКО СИРЕНЕ

"Качествено европейско сирене"  e третата Промоционална Програма за млечни продукти, която  бе одобрена от ЕК и се изпълнява от Асоциация на млекопреработвателите в България


Със заложените  мерки за информиране и насърчаване на млечни продукти, по-специално, качествено сирене, насочено специално към трети страни   Казахстан (KАЗ),  Азербайджан (AЗ) и Обединени Арабски Емирства (ОАЕ) се цели да бъде фокусирано вниманието на потребителите към европейските млечни продукти, произведени в България, които имат уникални здравословни качества .  Програмата се осъществява по  проект на Европейската Комисия и е част от „Насърчаване на европейски селскостопански продукти в трети страни", в рамките на схемата за финансиране на промоционални програми, съфинансирани от Регламент (ЕО) No 501/ 2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. и изменен с Регламент за Изпълнение (EС) № 1085/ 2011 и 737/ 2013 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета относно действията на информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на пазари на трети страни.

 

КАЧЕСТВЕНИТЕ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Избраните европейски качествени продукти са произведени от българската млекопреработваща промишленост и са добре известни навсякъде по света. Качествените европейски продукти са избрани на база на необходимостта да се подчертаят качествените характеристики на тези продукти пред потребителите от трети страни и най-вече в Казахстан, Азербайджан и Обединени Арабски емирства, в които България е имала традици при износа в тези страни още преди 1990 г. Търговските позиции, които страната е имала в прехода са са заличени и сега отново се търси начин тези механизми да бъдат възстановени и да бъде затвърдено доверието и търговията с българските млечни продукти.  Промотираните млечни продукти, са типични за целия южносредиземноморски район, Балканите и голяма част от Източна Европа. Саламуреното сирене, понякога наричано и мариновано сирене, е сирене, което е узряло в разтвор от саламура в херметичен или полухерметичен съд. Процесът придава на сиренето добра твърдост, с бактериален растеж дори и в горещите страни. Затова този вид сирене е най-известното сирене в региона.

В повечето страни това сирене (заедно с кашкавала) се идентифицира като продукт с български произход, което е предимство за успешното реализиране на програмата.

Кашкавалът (кашкаван в ОАЕ, кашкавал в Русия и Азербайджан) се радва на същата популярност. Традицията започва от римски времена, когато така се е наричало определен вид сирене.

Това показва, че този млечен продукт има дълга история. Сиренето се произвежда в редица страни - на Балканите, в страните в Източна Европа и в Италия. Подобни сирена се произвеждат в Румъния, Македония, Албания, Сърбия, Турция. В Ливан и Сирия този вид сирене се нарича също кашкаван (на арабски: قشقوان ). Сиренето е добре познато в региона на Средния Изток и в страните от ОНД. Информацията от историческите търговски потоци е, че повечето от тези продукти се внасяли от България, и в по-малка степен от другите балкански страни.

Програмата ще възстанови кулинарните традиции, като наблегне на важността на правилното хранене и увеличи консумацията на сирена. Проектът ще информира целевите групи/потребителите относно значимостта на консумацията на млечни продукти и интегрирарането им в дневния хранителен режим. Още повече, проектът ще наблегне на качеството на промотираните продукти и на традициятта при консумация на европейско сирене, като насърчи целевите групи да опитват нови вкусове, особено различни видове европейски сирена, които са подходящи за всякакви диети и за консумация по всяко време на деня и с всяка вкусна храна.

В целевите държави и в заобикалящите региони търсенето на млечни продукти бележи рестеж. По-конкретно, има голямо търсене на промотираните продукти, тъй като има силна кулинарна връзка между българските кулинарни традиции и тези на Средния Изток и Република Азербайджан. Ще нарастне експортът на сирене от България (и от ЕС) към целевите страни и към регионите на целевите страни, а именно : в страните от Залива за ОАЕ потреблението на сирене е нарастнало 4,6 пъти, както и  в Централна Азия за Казахстан, в Кавказ за Азербайджан. В резултат на това избраните страни са най-напредничавите и развиващи се икономики в регионите си.

 

Млекопреработвателният сектор

Млекопреработвателният сектор в България се намира в много предизвикателен период, особено с постепенното премахване на квотната система за мляко. Най-важните въпроси, които трябва да се решат, са: хармонизирането с правилата на ЕС (по отношение на конкурентоспособност и стандартизиране на продуктите); трябва да се въведат вътрешни реформи на операторите в животновъдството, за да не загубят почва на вътрешния пазар и на постигнатите нива на износ; други заплахи са свързани с доставката на суровини и най-вече ценовата неустойчивост на фуража.

Млекопреработващият сектор в България в този сложен момент на икономическа криза и вече действащото повече от една година руско ембарго, съгласно статистическите индикатори, има нужда от повече подкрепа по отношение на стратегията за износа. Разработването на съвременни национални стандарти започва през 2004г., благодарение на желанието на Асоциацията на млекопреработвателите в България. Тези първи опити дават ефективни резултати.

 

През 2012 г. производството на по-голяма част от млечните продукти в млекопреработвателните предприятия нарасна спрямо предходната година. Чувствително увеличение бележи производството на топени и пушени сирена, както и това на пресните, съответно с 31.8% и 21.6 %; ароматизираните кисели млека се увеличават с 13.9%, прясното мляко - с 7.2%, а натуралното кидсело мляко - с 4.5%. Производството на бяло силене отчита леко увеличение с 2.2%, което обаче е в резултат на по-голямото количество произведени сирена с растителна мазнина. Най-висок ръст се наблюдава при производството на сирене от коце и биволско мляко (с 46 %) под влияние на доброто търсене както на вътрешния, така и на външните пазари, въпреки че производството остава малко в размер на 3,200 т. Производството на кашкавал е с 8.8% по-малко, поради намалението на произведения кашкавал от краве мляко. Същевременно, производството на кашкавал от овче и други млека нарасна съответно с 33.1% и 22.7%.

 

Експортен капацитет на България

За периода 2007-2010 г. се наблюдава тенденция на продължително нарастване на износа. През 2011г. тази тенденция се нарушава под въздействието на световната криза, която влияние върху експортния баланс.

Според Международният Търговски център делът на износа на хранителни продукти е 9-73% от общия търговски баланс на България. При това ръстът на увеличение на износа на хранителни продукти се увеличава, като една пета от фирмите за хранителни продукти в България обявяват, че повече от 60% производството е ориентирано за износ. Най-голямата част от износа на храни се състои от продукти с по-ниска добавена стойност, като хляб и мюсли.

При почти всички категории млечни продукти се отчита нарастване на износа спрямо 2011 г. - с между 2.2 и 2.5 пъти. Единствено при месото и млечните мазнини се наблюдава съществено намаление - с 27.6%.

Предпоставка за реализирането на по-голям износ през следващите години е нарастването на промишленото производство на повечето млечни продукти, както и високите експортни цени, на които се реализират те на външните пазари.

Прилаганите няколко програми за популяризиране на българските млечни продукти (бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко) на международните пазари, съфинансирани от ЕС, също допринасят за нарастване на износа.

 

Износ на българско сирене за потенциални целеви страни


Стойност на износа (1000 Евро) Код на продукта 0406


България
       България        България       България       България  

2009               2010                 2011                2012                 013 


Азербайджан

799,25            419,63              481,29              317,88             416,66


Казахстан

1,87                64,55                  -                       26,04                2,58


Обединени Арабски Емирства

170,31           385,02              250,94                341,02              78,05

 

Общо износ ЕС28   

20.491,99       18.844,51       20.999,40        25.142,39       25.194,96

 

 

Ето защо промоционалните програми ще дадат възможност за намиране на нови пазари, за разширяване на сегашните и значително по-пълна реализация на произведените у нас и в ЕС млечни продукти.

Към момента съществува търговия с целевите страни, но програмата „Качествено европейско сирене" има за цел да насочи потребителите и да фокусира вниманието им към българските млечни продукти, които имат уникални качества и са здравословни, защото съдържат българската пробиотична бактериа - лактобацилус булгарикус. От това трябва да се възползваме ние производителите и търговците,както и  контактите, които има в целевите пазари, особено в Обединените Арабски Емирства, а сега в Азербайджан и Казахстан и да се затвърди пазарния дял на бялото саламурено сирене. Основната стратегическа цел е да се въведе успешен маркетинг на продукта за посочения период, за да се стимулират любопитството и търсенето на арабския пазар на ОАЕ и съседните страни, и да се увеличи популярността продуктите, а и ние българите сме имали тези пазари и ни познават.


Ръстът на износ за трети страниблагодарение на промоционалните действия от предходните промоционални програми спрямо 2011 г. е 6,8 %,  а износът в ОАЕ през периода на предходната програма е нарастнал три пъти, като от промоционалните действия са се възползвали европейски  млекопреработвателни компании, тъй като огромните билбордове с логото и мотото на програмата са привлекли вниманието на консуматорите, търговците и населението в Дубай.  България, българската млечна промишленост, с помощта на промоционалните действия както по предходната програма „Европейски млечни ппродукти всеки ден" и сега с „Качествено европейско сирене" ще търси своето място на пазарите в Близкия изток и ОАЕ. Според статистическите данни преди 1990 г. сме изнасяли 20 000 тона годишно и доверието към страната ни от страна на арабските партньори е било огромно. Сега то отново трябва да бъде завоювано, макар с много усилия и благодарение на рекламните действия по  промоционалните програми, които финансира ЕК, Българската държава с помощта на Асоциация на млекопреработвателите в България. Българските фирми трябва да се възползват и да наложат своите продукти, а експортният потенциал да бъде увеличен .  

 


Мултивак Данон INTRAMA1 Лакрима - хубаво българско сирене от 1959