Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев пред вестник МЛЯКО+

ПРОЕКТЪТ НА БСК ДАВА ГОЛЯМА ВЪЗМОЖНОСТ НА ФИРМИТЕ ОТ МЛЕЧНИЯ СЕКТОР


Човешкият капитал е един от основните инструменти, с които се печелят битки, както за нови продукти, така и за нови пазари.

 Интервю на Магдалена Апостолова

 

- Според икономическите прогнози 2013г. ще  бъде трудна за бизнеса в България и за млекопреработвателния бранш. Какви са Вашите коментари и прогнози на фона на икономическата и финансова криза, на фона на обедняване на населението и тежкия социален статус в България?

 

-Важно е през тази година да запазим фискалната си стабилност, но и да обърнем внимание на драматично нарасналата задлъжнялост между фирмите в страната, както и липсата на сериозни инвестиции, включително и родни, които да доведат до оживление. България, за разлика от останалите страни в ЕС, има почти нищожен държавен дълг (17% спрямо БВП) и изключително висока фирмена задлъжнялост (227% спрямо БВП). Това означава, че основната тежест от икономическата криза е прехвърлена върху бизнеса и населението. Това е спирачка за инвестициите, за икономическата активност.

Годината няма да е лесна за България, защото пред икономиката ни стои основното предизвикателство - да увеличим инвестициите и да създадем качествени и устойчиви работни места. А инвестициите няма да са възможни, ако не се осигури ясна и предвидлива бизнес среда.

Сред ключовите проблеми на икономиката ни е и този за ниската добавена стойност на продукцията - продължаваме да изнасяме суровини, а да не ги преработваме дълбочинно. България е втори в света износител на слънчогледово семе, но внася олио. Произвеждаме висококачествено зърно, а не развиваме животновъдство и преработваща индустрия. Учили сме Европа как да произвежда зеленчуци, а днес ги внасяме отвън.

 

- Проектът, по който БСК работи за повишаване на административния капацитет, в който и АМБ участва,  с какво ще спомогне ли за внедряване на системата и използване на вече достигнатите резултати?

 

-Българската стопанска камара има една мечта от години - да даде инструмент на държавата и обществото за запълване на дефицита от квалифицирани кадри, които икономиката търси. Порочна беше държавната политика до момента - да възпроизвежда кадри, които не отговарят на реалните потребности на икономиката. В същото време, бизнесът осъзна, че във време на глобализация, в което се случва и финансова криза, обединението на усилията ще доведе до резултат. По този начин ние мотивирахме различни компании от млечния бранш, които по принцип са конкуренти на пазара, да  помислят за бъдещото развитие на млекопреработвателния сектор. Само с изработването на единни професионални стандарти за всички заети в бранша ще се улесни мобилността на работна ръка, както и ще се подобри конкурентоспособността на всяко предприятие, а оттам - и на самия сектор. Системата вече е факт, през февруари ще я представим и на обществото. В нея всеки зает, безработен или учащ ще може да свери изискванията на работодателите от млекопреработващата промишленост за определена длъжност. Забележете, изисквания, които са договорени от самите работодатели и са припознати от служителите. В тези професионални стандарти са заложени изискванията за образование, умения, квалификация, както и са описани компетенциите, които трябва да притежава всеки зает. Със  системата за оценка на компетенциите БСК и млечният бранш ще помогнат и на университетите да подобрят обучителните си програми по начин, който съответства на реалните потребности на бизнеса.

 

-Проектът на БСК цели да се повиши квалификацията на работещите в сектора. Как това би се отразило на икономическата стабилност на фирмите, имайки предвид, че в новия програмен период на ОСП е застъпена високата квалификация? 

 

-Разбира се, неизбежно ще се отрази към по-добро по отношение на икономическото състояние на предприятията от млечния бранш. Не бива да забравяме, че човешкият капитал е един от основните инструменти, с които се печелят битки, както за нови продукти, така и за нови пазари. Ключовите длъжности, които самият бранш определи като водещи за развитието на млекопреработващата промишленост, са длъжности, без които нито едно предприятие от бранша не може. Ако работодателите в сектора инвестират усилия и доразвият потенциала на ключовите си работници, то непременно това ще се отрази на конкурентоспособността на предприятията. Не бива да забравяме, че тази инициатива на БСК не е произлязла и не се реализира просто така, като някакъв каприз. В Европа в момента тече проект, който ще създаде професионални стандарти за 5 000 длъжности и българският проект е един добър старт за европейците. Няма спор защо е нужна висока квалификация - европейската икономика ще изпитва остър глад за „тесни" специалисти. Отмина времето, в което да учиш право е по-престижно от това да станеш заварчик или инженер. Така че, стъпките на млекопреработвателния бранш да развива потенциала на кадрите, заети в него, са правилни и ще донесат много дивиденти на сектора.

 

-Какво ще спечелят млекопреработвателните предприятия, въвеждайки новата единна информационна система?

 

-Информационната система за оценка на компетенциите дава възможност на всяко предприятие да получи безвъзмездно готова система за управление на човешкия капитал в предприятието. Както вече казах, браншът договори ключовите длъжности и ключовите компетенции за всяка длъжност. За да е по-лесно за всички, всяка ключова длъжност съдържа в себе си управленски, социални и технологични компетенции, които трябва да се владеят, за да се извършва ефективно работния процес.

Всяка фирма ще има възможността да направи тестове на служителите си за това доколко техните възможности, знания и умения съответстват на професионалните стандарти за бранша. Ако има области, в които дадени служители трябва да се доразвиват, системата ще дава възможност на всеки да види дефицитните области и образователните институции, в които може да получи повече знания или умения. В системата е интегрирана т.нар. „360 градусова оценка", която дава възможност служителя да бъде оценен от всички страни и нива в компанията и извън нея. Така се събира мнението на ръководителите, колегите от отдела и подчинените и на всички, които по един или друг начин работят със служителя, подложен на анализ.

Разбира се, в системата има и различни възможности за самооценка на служителите, както и платформа за електронно обучение по ключови компетенции, сред които продажбените умения, работата в екип, справяне с конфрликти и др.

Това е възможност за предприятията да развиват потенциала на служителите си и, оттам - да увеличават производителността си и да станат по-конкурентни.

 

-Може ли млечният сектор да използва възможностите на проекта на БСК и да достигне резултатите на европейските страни, както и да бъде променен КИД?  

 

-Информационната система за оценка на компетенциите няма да бъде валидна само за българския пазар. Това е система, която ще се развива във времето и в нея ще се интегрират различни данни от подобни системи в Европа. Освен това, системата ще бъде синхронизирана и с единната европейска квалификационна рамка, така че да отговаря до голяма степен на различни изисквания и да предоставя различни възможности. Казано по друг начин, Информационната система за оценка на компетенциите е крачка към унифицирането на изискванията към работната сила на европейско ниво.

 


Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Генезис Лаборатории Мандра Лесидрен ЕООД Мандра Чех