КАЧЕСТВЕНО ЕВРОПЕЙСКО СИРЕНЕ ще представи нашите сирена в перлата на близкия изток - АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан е една от дестинациите, в които ще бъдат извършвани промоционалните действия по програмата. Пазарът е специфичен, но интересен. България има позиции в тази държава, както и меморандум за сътрудничество в областта на селското  стопанство

 

"Качествено европейско сирене"  e третата Промоционална Програма за млечни продукти, която  бе одобрена от ЕК и се изпълнява от Асоциация на млекопреработвателите в България. Заложените  в промоционалната програма  мерки за информиране и насърчаване на  европейските млечни продукти, по-специално, качествено сирене, произведено в България е  насочена към трети страни   Казахстан (KАЗ),  Азербайджан (AЗ) и Обединени Арабски Емирства (ОАЕ). Целта е  да бъде фокусирано вниманието на потребителите от тези страни  към европейските млечни продукти, произведени в България, които имат уникални здравословни качества . Промоционалната програма се осъществява по  проект на Европейската Комисия и е част от „Насърчаване на европейски селскостопански продукти в трети страни", в рамките на схемата за финансиране на промоционални програми.

 

Азербайджан - Перлата на Близкия изток 


Икономиката на Азербайджан е развиваща се, а стандартът на живот подобно на повечето пост-социалистически държави е сравнително нисък, въпреки че страната е доста богата на полезни изкопаеми. Азербайджан може да се похвали с не малки запаси от нефт и природен газ, които добива в района на Каспийско море, както и на редица рудни полезни изкопаеми. Основна причина за ниските доходи в страната е, че след разпадането на СССР Азербайджан премина през множество икономически трудности и тежки реформи. Днес освен на полезните изкопаеми националното стопанство на Азербайджан се крепи също и на селското стопанство, от което преобладаващо е растениевъдството. Животновъдството е по-слабо развито. Главни селскостопански култури са зърнените култури, плодове и зеленчуци, лозя, технически култури. В Азербайджан се развиват и някои отрасли на промишлеността - хранително-вкусова, химическа, текстилна и други. Националната валута на Азербайджан е азербайджански манат. Валутата е в обръщение от 1919 до 1923 година и в наши дни отново след 1993 година. Характерна черта на банкнотите е, че имат изобразени две карти - една по-голяма на Азербайджан и една по-малка на Европа. Все повече се развива секторът на услугите, особено туризма. Предполага се, че в бъдеще туристическата индустрия ще играе изключително важна роля за икономиката на тази малоазиатска страна.


Селското стопанство на Азербайджан


Поради географското си положение и различния климат селското стопанство представлява ценен ресурс в икономиката на страната. Днес повече от 4 мил. души работят в държавната икономика. Повече от 1.560.000 души или 38.4% от заетите лица работят в селското и горско стопанство, като формират 5% от годишния БВП на страната.

Днес селското стопанство осигурява заетост на повече от 39% от активната работна ръка в страната. Плодородните почви, изобилието на водни ресурси и разнообразният климат създават благоприятни условия за развитие на силно селско стопанство. Наличието на девет климатични зони позволява отглеждането на множество земеделски култури, както и предоставя възможности за въвеждане на нови видове стоки.

Като лидер производството на земеделски стоки в ОНД, Азербайджан има за цел да доразвие селското стопанство и хранителната индустрия, за да намали вноса, и да прави износ. Азербайджан разполага с 4.7 мил ха земеделски земи, които представляват около 50% от общата територия на страната. От тях 38% са обработваеми. Растениевъдството представлява около 52% от селскостопанската продукция, като животновъдството формира оставащите 48%. Хранителната индустрия е важна част от икономиката в страната. Тя съставлява около 37% от общото промишлена индустрия. Азербайджан търгува интензивно земеделски и хранителни продукти. Традиционно основната дестинация и най-големият потребител на износа на земеделски и хранителни продукти и пазарът на ОНД. През последните години този пазар се разрасна и включва страни в Европа, Азия и Северна и Южна Америка. Основните продукти, които се изнасят, са свежи плодове и зеленчуци, растително и животинско олио, захарни изделия, чай, преработени плодове и зеленчуци, напитки, тютюневи изделия, памук и др.

Вътрешното производство на основните хранителни продукти не може да задоволи пазарното търсене: вносът на хранителни продукти е с 5% по-голям от износа. За да намали зависимостта на вътрешния пазар на хранителни стоки от внос на стоки и да създаде надеждни хранителни резерви, страната е предприела редица мерки за подобряване на бизнес и инвестиционния климат в отрасъла, предоставяйки допълнителни стимули за производителите, като субсидии и чрез създаване на твърда институционална и икономическа база за по-нататъшно развитие. За тази цел бе създадена "Държавна програма за надеждно осигуряване на хранителни продукти на населението за периода 2008-2015 г." и узаконена през 2007 г. Основната цел на програмата е качествено и количествено увеличение на производството на селскостопански и хранителни продукти, за да обезпечи страната с хранителни стоки. Селското стопанство и хранителната промишленост остават най-атрактивните отрасли в икономиката на Азербайджан за инвестиции.

 


INTRAMA1 Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мултивак Лакрима - хубаво българско сирене от 1959