Организация и Устав

Органите на управление на Асоциацията са:

 • Общо събрание (ОС)
 • Управителен (УС)
 • Контролен съвет (КС)Общото събрание е върховен орган
, който се състои от всички членове на Асоциацията.

Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно по решение на Управителния съвет и може да:

 • Изменя и допълва Устава на Асоциацията;
 • Приема основните насоки и програмата за дейността на Асоциацията; 
 • Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет и техните председатели;
 • Освобождава членове на УС и КС преди изтичане на мандата им, когато не участват в работата на Съвета и не са присъствали лично на повече от 50% от проведените заседания през отчетния период, както и при обективна невъзможност за осъществяване на функциите им, по решение и предложение на УС";
 • Възстановява членство на изключени членове;
 • Приема отчетите за дейността на АСОЦИАЦИЯТА на Управителния съвет и на Контролния съвет; Приема решения за откриване и закриване на клонове;
 • Приема решения за преобразуване, сливане, вливане, отделяне, разделяне и прекратяване на Асоциацията, обявяването и в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния съвет или му възлага да определи ликвидатор;
 • Приема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията;
 • Приема бюджета на Асоциацията;
 • Приема вътрешните актове на Асоциацията;
 • Отменя решения на други органи на Асоциацията;
 • Одобрява размера и сроковете за внасяне на встъпителния и редовния годишен членски внос; Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Документи

Данон Мултивак Мандра Чех Лакрима - хубаво българско сирене от 1959