Разработен е КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ МОДЕЛ за 10 ключови длъжности

Компетентностният модел е разработен за
Сектор Преработваща промишленост, Производство на мляко и млечни продукти
.

Моделът обхваща 10 ключови длъжности изведени за сектора, като за всяка длъжност са разписани от 9 до 12 компетенции разделени на основни, специфични и управленски (ако позицията е управленска). Основните, управленските и общите компетенции са създадени специално за сектора производство на мляко и млечни продукти с активното участие на 10 пилотни предприятия. Съобразени са с особеностите на дейността в сектора, процесите протичащи в различните предприятия както стратегията за развитие на сектор производство на мляко и млечни продукти.

Целта на компетеностния модел е да подпомогне осъществяването на стратегията на сектора и на всяко предприятие по отделно. По този начин се подпомага изпълнението и постигане на стратегиите на предприятията и на сектора като цяло чрез съвременно, прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси, което създава отговорни и мотивирани служители. Предприятията и всеки служител зает в тях преследват стратегически цели и се стремят да подобрят ефективността си.

Изпълнението на стратегията и целите на предприятието са примери за това КАКВО се търси като резултат или какви са краткосрочните и дългосрочни цели на сектора. Измерването на „КАКВО" е относително лесно, тъй като използваме количествени показатели. Не така стои, въпросът КАК тези цели да бъдат постигнати или какви са качествените показатели. Чрез компетеностния модел предлагаме решение като един от начините, по който по -ефективно да постигнете и измерите целите си.

Комптеностният модел
на сектор Производство на мляко и млечни продукти е съобразен с ключовите цели и стратегии на предприятия от сектора. Моделът на компетенции за ключови длъжности дава реални възможности на предприятията да постигнат по-високи резултати. Допълнителна полза от модела, е че дава яснота на каква база може да оценявате вашите служителите, от какви обучения се нуждаят, за да се покрият изискванията на сегашната позиция, както и какви знания и умения са необходими за тяхното развитие. Моделът улеснява процеса на оценка на трудовото изпълнение, тъй като се постига по-висока ефективност и обективност чрез примерите за поведения във всяка компетенция - основна, специфична и управленска


Знанията
- Според терминологията на Европейската квалификационна рамка, „знания" означава крайния резултат от асимилирането на информация чрез обучение. Знанието е съвкупност от факти, принципи, закономерности, теоретични модели и практики, която е свързана със сферата на работа или учение. В контекста на Европейската квалификационна рамка знанията се описват като теоретични и/или практически.


Умения
- Според Европейската квалификационна рамка „умения" означава способност за прилагане на знанията и използване на ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. В контекста на Европейската квалификационна рамка уменията се описват като познавателни (включващи прилагане на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, материали, уреди и инструменти).


Ценностите
- са вярвания, които правим ръководим начина си на поведение и определят цялостностното поведение на човека през целия му живот. Включват разбирания за добро и зло, правилно и неправилно и др. Знанията могат лесно да бъдат увеличени за кратък период. Уменията се трупат чрез работа или практическо обучение в сравнително по-дългът период от време. Нагласите и ценностите почни не се променят, но имат силен ефект върху начина, по който се представя служителя. Компетентностният модел се изразява в поведения, които се извършват от служителите в предприятията. Поведението е начина, по който непрекъснато даваме израз на нашите знания, умения и вярвания, т.е. това е начина, по който общуваме, разрешаваме проблеми, грижим се за вътрешните клиенти и т.н.

В компетентностен модел на сектор ПММП са описани много примери на поведения. Това е така, защото поведението е онзи аспект от личността на човека, който се променя относително лесно и изразява съвкупност от знания, умения и нагласи. С промяната на поведението на работното място най-бързо се подобряват трудовите резултати на служителите. Ето защо, за да насочим развитието на служителите в посока, която ще помогне на предприятието за постигане на целите му, се фокусираме върху поведението.
Секторният компетентностен модел описва компетенциите, необходими, за да се изпълнява трудовата дейност според очакваното ниво/ според очакваните резултати в определен сектор. СКМ се състои от:

  • Описание на ключови бизнес процеси в сектора
  • Описание на компетенциите в съответствие с ключовите процеси;
  • Описание на основни компетенции
  • Описание на специфични за сектора компетенции
  • Описание на управленски компетенции

 

Всяка компетенция в СКМ е описана по стандартен начин, независимо от тима им и е представена с:

  • Наименование
  • Определение
  • Поведения (поведенчески индикатори или примери на поведения)

 

Компетенциите са описани и представени с два допълнителни елемента:

  • Пътища за придобиване и развитие - наименование на ресурс и доставчик на ресурс
  • Инструменти и подходи за оценка на компетенциите - наименование на инструмент и доставчик на инструментМОДЕЛ (ПРОФИЛ) ЗА КЛЮЧОВА ЗА СЕКТОРА ДЛЪЖНОСТ


Секторният модел на длъжността описва изискванията към длъжността и необходимите компетенции за успешно представяне на конкретната ключова длъжност. Секторният модел на ключова длъжност обхваща:

 Описание на длъжността - посочнва базовите изисквания и характеристики на съответната ключова длъжност

 Компетентностен профил на длъжността - набор от компетенции, описващ успешното трудово представяне на съответната ключова за сектора длъжност.

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПРОФИЛ НА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ

За всяка от 10те ключова позиции е разписан набор от компетенции според спецификата на длъжността - дали е управленска или не. Общия препоръчителен брой на компетенции е

между 9 и 12. В компентностния модел на сектор производство на мляко и млечни продукти е и всяка длъжности има по 12 компетенции . КОМПТЕНЦИЯ

Всяка компетенция е съставена от наименование, дефиниция и няколко поведенчески индикатора. По този начин се изяснява съдържанието и смисъла на компетенцията.

 


Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Мандра Лесидрен ЕООД